POLICYER

Nedan finner du Stureplansgruppens policyer och användarvillkor.

Stureplansgruppens integritetspolicy

1. Bakgrund

Stureplansgruppen Aktiebolag och dess koncernbolag (”Stureplansgruppen”) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet. Integritetspolicyn gäller generellt för personuppgiftsbehandlingen inom Stureplansgruppen och finns till för att förklara vilken sorts data Stureplansgruppen behandlar, varför och hur. Personuppgifter behandlas i Stureplansgruppens administrations- och bokningssystem. Personuppgifter behandlas också i Stureplansgruppens applikationer, plattformar i sociala medier och på hemsidan stureplansgruppen.se (”Digitala kanaler”). Integritetspolicyn är tillämpbar på anställda, leverantörer och gäster.

2. Personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Namn, telefonnummer, bilder och IP-adresser kan vara personuppgifter. Bokningar, beteenden och beställningar kan också vara personuppgifter om de tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en person. Åtgärder som vidtas med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, exempelvis lagring, insamling, ändring, radering och spridning.

2.1. Särskilda kategorier av personuppgifter

Stureplansgruppen behandlar ibland särskilda kategorier av personuppgifter. Bland annat uppgifter om hälsa, fackförening och religiös åskådning anses tillhöra särskilda kategorier och vara extra skyddsvärda. Att hantera en bokning där någon är allergisk kräver behandling av uppgifter om någons hälsa. Sådan behandling sker endast efter samtycke. Även facktillhörighet kan behandlas i anställningsförhållanden, om det är nödvändigt inom arbetsrätten.

3. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. I de flesta fall är koncernens moderbolag, Stureplansgruppen Aktiebolag, personuppgiftsansvarig. I andra fall är ett av dotterbolagen i koncernen personuppgiftsansvarig. I vissa fall bestämmer en annan part vilka personuppgifter som behandlas och varför. Stureplansgruppen är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å dennes vägnar. Det är också möjligt att Stureplansgruppen tillsammans med en tredje part är ansvarig för behandlingen.

4. Personuppgiftsbiträden

För att kunna leverera sina tjänster använder sig Stureplansgruppen av personuppgiftsbiträden. Det innebär att Stureplansgruppen är personuppgiftsansvarig och bestämmer vilka personuppgifter som behandlas och varför, men att vi outsourcar delar av behandlingen. Det rör sig exempelvis om IT-lösningar såsom system för lagring och bokning. Stureplansgruppen bestämmer då över behandlingen och ansvarar för den, men tar hjälp av andra leverantörer för att kunna leverera sina tjänster. Stureplansgruppen ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

5. Stureplansgruppens personuppgiftsbehandling

Stureplansgruppen och våra personuppgiftsbiträden har alltid en laglig grund för behandling av personuppgifter. Oftast är det nödvändigt för att fullgöra avtal eller men det kan även ske efter samtycke, om det krävs för att tillvarata rättsliga anspråk eller på grund av lagkrav. Stureplansgruppen kan också behandla personuppgifter om det finns ett berättigat intresse. Det berättigade intresset väger då tyngre än den registrerades intresse av att Stureplansgruppen inte behandlar dennes personuppgifter. Marknadsföring till gäster vi tidigare varit i kontakt med sker exempelvis efter en intresseavvägning. Som registrerade är det däremot alltid möjligt att på ett enkelt sätt motsätta sig sådan personuppgiftsbehandling.

Nedan följer en överblick av Stureplansgruppens personuppgiftsbehandling. Stureplansgruppen strävar efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt. Alla kategorier av personuppgifter behandlas därför inte vid varje tillfälle. Exempelvis behandlas adresser och e-postadresser inte alltid vid bokningar men det förekommer.

5.1. Kommunikation och administrering

Stureplansgruppen behandlar personuppgifter för administrering och kommunikation med gäster, anställda och leverantörer. Syftet är att hantera bokningar, anställningar och administrera verksamheten.

 1. Personuppgifter Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, matpreferenser, allergier.

 2. Laglig grund Behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.

 3. Uppgifternas ursprung Uppgifterna kommer från den registrerade själv som lämnas till oss vid bokningar och avtalsingående.

5.2. Anställningsförhållanden

För att sköta administreringen och utbetalningen av löner och kontakt med anställda måste Stureplansgruppen behandla anställdas personuppgifter.

 1. Personuppgifter

  1. Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, eventuella anhöriga, kontonummer, arbetsgivarintyg, lönespecifikationer, frånvaro.

  2. Kontrolluppgifter, inkomstuppgifter.

 2. Laglig grund

  1. Behandlingen är nödvändig för at kunna uppfylla anställningsavtal och att administrera och betala ut lön. 2. Stureplansgruppen har som arbetsgivare en rättslig förpliktelse att tillhandahålla Skatteverket med anställdas kontrolluppgifter.

 3. Uppgiftgernas Ursprung

  1. Uppgifterna kommer från den registrerade själv och lämnas till oss vid avtalsingående eller under avtalsförhållandet. Lönespecifikationer genereras i Stureplansgruppens lönesystem och arbetsgivarintyg skapas av HR-avdelningen. 2. Uppgifterna kommer från lönesystemet och är baserade på vad som är registrerat mot bakgrund av den anställdes lön och arbetsgrad.

5.3. Marknadsföring

Stureplansgruppen använder personuppgifter för att marknadsföra sina tjänster i Digitala kanaler och genom utskick med erbjudanden och information.

 1. Personuppgifter Namn, e-postadresser, i vissa fall bilder.

 2. Laglig grund Behandlingen sker efter samtycke eller en intresseavvägning.

 3. Uppgifternas ursprung Från de registrerade själva genom anmälan till nyhetsbrev eller bolag inom SPG-koncernen som personen i fråga haft kontakt med. Bilder tas ibland av Stureplansgruppens fotografer.

5.4. Betalningar

För att hantera betalningar behandlar Stureplansgruppen personuppgifter.

 1. Personuppgifter Kortnummer, fakturanummer, namn, e-postadress, telefonnummer, belopp, försäljningsställe, tid för transaktionen, detaljer om beställningen.

 2. Laglig grund För att handla med tjänster och varor och leva upp till avtal genom att få betalt eller försäkra sin egen betalning behöver Stureplansgruppen hantera personuppgifter kopplade till betalningar.

 3. Uppgifternas ursprung Uppgifterna kommer från de registrerade själva vid betalning eller bokning.

5.5. Gästundersökningar

För att förbättra sina tjänster skickar Stureplansgruppen ut förfrågningar om deltagande i gästundersökningar.

 1. Personuppgifter Namn, e-postadress, svarsresultat.

 2. Laglig grund Behandlingen sker efter en intresseavvägning.

 3. Uppgifternas ursprung Uppgifterna för utskick kommer från de registrerade själva som lämnat dem till ett bolag i koncernen. Svaren på undersökningarna kommer direkt från den registrerade.

5.6. Medlemskap i medlemsklubb

Stureplansgruppen använder personuppgifter för att administrera medlemmarna i sina medlemsklubbar. Uppgifterna används för att kunna rikta marknadsföring och erbjudanden till våra gäster och uppmärksamma deras födelsedagar. Uppgifter om favoritdrinkar och favoritsnacks används för att kunna utveckla våra koncept och erbjuda en så bra service som möjligt. Telefonnummer används för att kunna marknadsföra och bland annat kommunicera öppettider via SMS. Om medlemskap inte beviljas raderas samtliga personuppgifter.

 1. Personuppgifter Namn, e-mail, adress, telefonnummer, yrke, favoritdrink, favoritsnacks.

 2. Laglig grund Behandlingen sker på grund av avtal eller efter en intresseavvägning.

 3. Uppgifternas ursprung Uppgifterna kommer från de registrerade själva i och med ansökan om medlemskap.

5.7. Stureplansgruppens appar

Via Stureplansgruppens appar är det bland annat möjligt att skriva upp sig på listor och boka bord. För att göra det behandlar Stureplansgruppen personuppgifter.

 1. Personuppgifter Namn, Facebook-konto, profilbilder, e-postadress, telefonnummer, kön, ålder.

 2. Laglig grund Beroende på personuppgifterna sker behandlingen på grund av avtal med den registrerade eller efter en intresseavvägning.

 3. Uppgifternas ursprung De registrerade själva vid avtals ingående eller från Facebook.

5.8. Hantera anspråk

För att hantera eventuella rättsliga anspråk såsom klagomål, reklamationer eller rättsprocesser, kan Stureplansgruppen behöva behandla personuppgifter.

 1. Personuppgifter Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer, händelseförlopp, platsinformation.

 2. Laglig grund Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose Stureplansgruppens berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

 3. Uppgifternas ursprung Uppgifterna kan komma från registrerade själva men även myndigheter eller andra aktörer som försäkringsbolag.

5.9. Cookies m.m.

För att förbättra användarupplevelsen i de Digitala kanalerna kan Stureplansgruppen komma att samla in teknisk data.

 1. Personuppgifter IP-adresser, cookies, webbläsarinformation, enhets-ID:n.

 2. Laglig grund Beroende på vilken sorts teknisk data som samlas in sker behandlingen antingen efter en intresseavvägning eller samtycke.

 3. Uppgifternas ursprung De registrerade själva vid användning av de Digitala kanalerna.

6. Mottagare som Stureplansgruppen kan dela information med

6.1.Koncernbolag

Stureplansgruppen Aktiebolag är koncernens moderbolag och hanterar största delen av koncernens administration och övergripande frågor. Koncernbolagen samarbetar också med varandra, bland annat rörande bokningar och marknadsföring. Koncernbolagen delar därför data med moderbolaget och varandra och behandlar personuppgifter å varandras vägnar.

6.2. Tjänsteleverantörer

För kunna tillhandahålla sina tjänster tar Stureplansgruppen hjälp av olika leverantörer för bland annat IT-lösningar som nätverk, lagringstjänster och e-posttjänster. Leverantörerna får endast behandla personuppgifterna enligt Stureplansgruppens uttryckliga instruktioner och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. Samtliga är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

6.3. Betalningsmottagare och leverantörer för betaltjänster

Vid betalningar kan personuppgifter delas betaltjänstleverantören, betalningsmottagaren samt båda parters banker.

6.4. Övriga mottagare

Stureplansgruppen kan i vissa fall också dela med sig av uppgifter till andra mottagare, främst myndigheter på grund av lagkrav eller i samband med rättsliga processer. Personuppgifter kan också komma att delas med potentiella köpare och säljare till hela eller delar av verksamheten.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Stureplansgruppen är mån om gästers och anställdas integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Bland annat finns rutiner och behörighetsbegränsningar som hindrar obehörig åtkomst.

8. Var behandlar Stureplansgruppen personuppgifter?

Stureplansgruppens mål är att samtliga personuppgifter behandlas inom EU/EES-området. Vissa leverantörer kan dock komma att behandla personuppgifter utan EU/EES-området. I sånna fall säkerställer vi alltid att uppgifterna är skyddade och att det finns skyddsåtgärder på plats, genom avtal som kräver ställer samma krav som reglerna EU:s dataskyddsregler.

9. Hur länge sparas personuppgifter?

Stureplansgruppen behandlar personuppgifter så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns en laglig grund. Om det inte längre finns en anledning att behandla personuppgifter raderas dem.

10. Rättigheter

Stureplansgruppen vill påminna om rättigheterna GDPR ger personer som får sina personuppgifter behandlade.

10.1. Tillgång till personuppgifter

Som registrerad har du rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

10.2. Rättelse

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

10.3. Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.

10.4. Motsätta sig behandling för direktmarknadsföring

Registrerade har rätt att motsätta sig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att avregistrera sig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.

10.5. Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Den registrerade har också rätt att vända sig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda det som skett.

10.6. Motsätta sig behandling som stöder sig på Stureplansgruppens berättigade intresse

Som registrerad har du rätt att motsätta dig behandlar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

10.7. Radering

Registrerade har rätt att begära och under vissa omständigheter så sina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi enligt lag är skyldiga att bevara uppgifterna.

10.8. Begränsning av behandling

Registrerade har rätt att begära att behandlingen av dennes personuppgifter begränsas.

10.9. Dataportabilitet

Registrerade har också rätt att få kopior på sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss och den lagliga grunden antingen är samtycke eller att det finns ett avtal.

Stureplansgruppens cookiepolicy

Cookiepolicyn beskriver hur Stureplansgruppen AB, org. nr. 556530–0331, och dess koncernbolag (”Stureplansgruppen”) använder cookies. Om du inte vill ha cookies är det möjligt att stänga av cookies i webbläsares säkerhetsinställningar.

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på användares mobil, dator eller surfplatta (”enheter”). Cookies är designade för att hemsidor ska kunna känna igen besökare. Cookies gör surfandet smidigare eftersom inställningar eller preferenser kan sparas. Cookies används exempelvis för att spara inloggningar, språkinställningar och andra förhandsval. Cookies används också för att rikta marknadsföring. Cookies är oftast anonyma men går ibland att koppla till personer.

Olika sorters cookies. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och tillfälliga cookies (sessionscookies). Permanenta cookies ligger kvar på besökares enhet under en bestämd tid. Sessionscookies lagras tillfälligt vid sidbesök men försvinner när webbläsaren stängs. Vissa cookies behövs för att hemsidor ska fungera medan andra används för att förbättra användarupplevelsen och/eller rikta annonsering.

2. Hur använder Stureplansgruppen cookies?

Stureplansgruppen använder cookies för att förbättra upplevelsen av att besöka våra hemsidor och för att förbättra våra hemsidor. Vi använder bland annat cookies för att:

 • Se hur många besökare våra sidor har

 • Följa upp statistik för att lära oss mer om målgrupper

 • För att hålla reda på språkval och uppgifter om bokningar

 • Se hur våra besökare surfar på våra sidor och var de surfar vidare

 • För att våra sidor ska minnas om en användare har samtyckt till cookies eller inte

3. Hur kontrollerar du cookies?

De flesta webbläsarna tillåter användare att kontrollera hur cookies kan användas genom att förbjuda cookies eller varna om cookies används. Denna inställning finns oftast under webbläsarens säkerhetsinställningar. Om du inte blivit tillfrågad tidigare är det också möjligt att tacka nej till hur våra cookies används.

Vissa av cookies används för att surfandet ska bli smidigare och används automatiskt. Andra cookies kräver ett aktivt samtycke från användarens sida. Läs mer om dem under punkterna 4 och 5.

4. Cookies som hemsidorna automatiskt använder

För att visa bilder från Instagram och erbjuda möjligheten att direkt boka bord via Waiteraid använder LightWidget (Instagramwidget) och Waiteraid-widgeten cookies. Vänligen ändra webbläsarens inställningar för att hindra att dessa cookies används.

 • Namn

  __cfduid

 • Syfte

  Används för att identifiera individuella användare med delad IP-adress. Exempelvis känns individuella användare igen även om de använder publika nätverk vilket förbättrar sidans användande.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

5. Valfria cookies

Stureplansgruppen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att undersöka hur besökare använder sidan. Detta är frivilligt och kräver ett aktivt samtycke från användarens sida.

5.1. Google Analytics

Google Analytics är ett analysverktyg som hjälper oss förstå hur besökarna använder våra hemsidor och hur de surfar. Dessa cookies används av Google Analytics och informationen delas därför med Google.

 • Namn

  __utma

 • Syfte

  Används för att se hur besökare använder sidan. Cookien ger information om det är en ny besökare och om det är ett nytt besök på hemsidan. Cookien skapas om det inte finns en redan och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

 • Hur länge den sparas

  Upp till två år om besökaren inte ändrar det.

 • Namn

  __utmt

 • Syfte

  Används för att beräkna webbplatshastighet.

 • Hur länge den sparas

  10 minuter.

 • Namn

  __utmb

 • Syfte

  Används för att se hur besökare använder sidan. Cookien ger information om vilka besök som är användares förstagångsbesök. All aktivitet som sker under cookiens livstid räknas som ett besök, även om användaren lämnar sidan och återvänder. Om cookien går ut och användaren återvänder räknas det som ett nytt besök men från en återvändande användare. Cookien skapas om det inte finns en redan och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

 • Hur länge den sparas

  30 minuter.

 • Namn

  __utmc

 • Syfte

  Används för att se hur besökare använder sidan. Används med Google Analytics föregångare, Urchin, tillsammans med __utmb men används inte så mycket längre.

 • Hur länge den sparas

  Tills webbläsaren stängs.

 • Namn

  __utmz

 • Syfte

  Används för att se hur besökare använder sidan. Identifierar var användaren har surfat för att se hur denne hamnat på sidan och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.

 • Hur länge den sparas

  Sex månader.

 • Namn

  __utmv

 • Syfte

  Används för att spara data på besökarnivå.

 • Hur länge den sparas

  Två år.

5.2. Hotjar

Hotjar är ett analysverktyg som gör det möjligt att se hur användare rör sig på hemsidor.

 • Namn

  _hjClosedSurveyInvites

 • Syfte

  Används för att pop-ups till undersökningar inte ska komma upp igen.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjDonePolls

 • Syfte

  Används för att samma undersökningar inte ska visas om de redan gjorts.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjMinimizedPolls

 • Syfte

  Används för att undersökningar ska fortsätta vara minimerade om en användare redan minimerat dem.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjDoneTestersWidgets

 • Syfte

  Används för att test-widgets inte ska komma tillbaka om en användare redan gjort testet.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjMinimizedTestersWidgets

 • Syfte

  Används för att test-widgets inte ska komma tillbaka om en användare redan minimerat testet.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjIncludedInSample

 • Syfte

  Används för att Hotjar ska kunna se hur användarna rör sig på sidan.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _hjid

 • Syfte

  Denna cookie ställs in när användaren går in på en sida med Hotjar-skriptet. Det används för att fortsätta se det användar-ID, unikt för den webbplatsen i webbläsaren. Detta säkerställer att beteende vid efterföljande besök på samma webbplats kommer att tillskrivas samma användar-ID.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

5.3. Facebookpixel

Facebookpixeln är ett script som finns på hemsidor. Om du är inloggad på Facebook i din webbläsare när du besöker våra hemsidor triggar pixeln webbläsaren att spara cookies om du samtycker till det. Dessa cookies hjälper oss förstå hur besökarna använder våra hemsidor och hur de surfar. De möjliggör även för Facebook att rikta marknadsföring till unika användare. Information kan som samlas in med hjälp av Facebookpixeln kan delas med Facebook.

 • Namn

  c_user, datr, fr, xs, dpr, sb,wb

 • Syfte

  Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. realtidsbudgivning från tredjepartsannonsörer.

 • Hur länge den sparas

  Session cookies, 2 veckor till två år.

5.4. Statistikcookies

 • Namn

  consent-is

 • Syfte

  Används för att lagra information om besökare har godkänt eller avböjt användning av cookie-kategorier på webbplatsen.

 • Hur länge den sparas

  Ett år.

 • Namn

  _fbp

 • Syfte

  Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, t.ex. realtidsbudgivning från tredjepartsannonsörer.

 • Hur länge den sparas

  Tre månader.

 • Namn

  __ga [x4]

 • Syfte

  Registrerar ett unikt ID som används för att generera statistiska uppgifter om hur besökaren använder webbplatsen.

 • Hur länge den sparas

  Två år.

 • Namn

  _gat

 • Syfte

  Används för att stryka begäran. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager, kommer denna cookie att ha namnet _dc_gtm_ <property-id>.

 • Hur länge den sparas

  1 minut.

 • Namn

  _gid

 • Syfte

  Används för att urskilja användare.

 • Hur länge den sparas

  24 timmar.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331 Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm E-post: data@stureplansgruppen.se Telefon: 08-545 076 00

Användarvillkor Stureplansgruppens appar

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när Stureplansgruppen Aktiebolag, org. nr. 556530-0331, och bolag inom koncernen Stureplansgruppen (”Stureplansgruppen”) tillhandhåller tjänster för bokningar och gästlistor via sina applikationer (”Apparna”).

1.2. Apparna kan användas till att läsa om Stureplansgruppen, bordsbokning samt gästlistor.

1.3. För att använda Apparna måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal och acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4. Genom att använda Apparna godkänner och accepterar du Villkoren och att informationen du tillhandhåller är sann och korrekt. Stureplansgruppen förbehåller sig rätten att ta bort konton om Apparna används i strid mot Villkoren.

1.5. Villkoren för Apparna och villkoren för gästlistor kan ändras över tid.

1.6. Stureplansgruppen kan komma att erbjuda användare nya tjänster via Apparna. I sådana fall uppdateras Villkoren.

1.7. Stureplansgruppen samt underleverantörer sköter insläppet till verksamhetsställena. Att stå på gästlistan garanterar varken entré eller gratis inträde till verksamhetsstället.

1.8. Stureplansgruppen kan skicka ut information till användare via Apparna. Om användare inte har ett konto är det möjligt att motta pushnotiser från Apparna. Efter att ha skapat ett konto är det även möjligt att ta emot information via e-post och SMS.

2. Användning av Apparna

2.1. Apparna är kostnadsfria men trafikavgifter från mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma.

2.2. Det är förbjudet att missbruka Apparna och/eller utnyttja eventuella buggar. Stureplansgruppen arbetar för att Apparna ska fungera så bra som möjligt men tar varken ansvar för fel eller buggar.

2.3. Stureplansgruppen ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppstår på grund av Apparna.

2.4. Du ansvarar för din användning av Apparna och för att skydda dina personuppgifter och ditt konto.

2.5. Det är förbjudet att tillskansa sig, mångfaldiga, ändra, tillhandahålla eller på något sätt begagna sig av Apparna, inklusive dess grafiska utformning och källkod, i strid mot Villkoren.

3. Tjänster

3.1. Tillgång till information om Stureplansgruppen och bordsbokning kräver ingen registrering. Vid bordsbokning fungerar Apparna som en mellanhand till Stureplansgruppens bokningssystem. Vanligtvis krävs namn, e-post och telefonnummer för att göra en bokning.

3.2. För att skriva upp sig på gästlistor krävs registrering samt legitimering via Facebook.

3.3. Efter registrering är det möjligt att ansöka om att bli uppskriven på ett verksamhetsställes gästlista. Verksamhetsstället reglerar själv gästlistan och de ansvariga behandlar alla ansökningar och bestämmer villkoren i form av exempelvis hur många den på gästlistan får ta med sig och/eller fri entré till ett visst klockslag. Om en gäst inte hamnar på gästlistan är det inte möjligt att ansöka igen. Då krävs att en ansvarig manuellt lägger till gästen.

3.4. Beteende i strid mot entrépolicyn kan tillfälligt registreras i Apparna.

3.5. Efter godkänd tillgång till gästlistan krävs en anmälan inför varje kväll. Användaren får då en QR-kod att visa i entrén.

3.6. Användarens ålder styr vilka evenemang som syns i Apparna. Är användaren exempelvis 18 år syns inte evenemang med 23-årsgräns.

4. Personuppgiftshantering

4.1. Registrering kräver personuppgifter i form av namn, e-post och legitimering via Facebook. I och med Facebooklegitimering behandlas även profilbilder, kön och ålder. Uppgifterna från Facebook används för att kunna kontakta användare, administrera gästlistor, verifiera ålder samt kommunicera med gäster.

4.2. Uppgifter som ej går att koppla till användare kan komma att behandlas av statistiska skäl.

4.3. När du skapar ett konto och använder Apparna lagras personuppgifter i Apparnas databas. Personuppgifterna behandlas i enlighet med Stureplansgruppens integritetspolicy.

4.4. Stureplansgruppens underleverantörer, såsom men inte uteslutande leverantören av Apparna och vaktbolag, kommer att behandla personuppgifterna i Apparna. Behandlingen sker i enlighet med GDPR och biträdesavtal finns med samtliga som behandlar personuppgifter å Stureplansgruppens vägnar.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331 Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm E-post: data@stureplansgruppen.se Telefon: 08-545 076 00

Stureplansgruppens Kamerabevakningspolicy

1. Bakgrund

Stureplansgruppen AB och dess koncernbolag (”Stureplansgruppen”) bedriver restaurang-, nattklubb-, konferens-, event, och hotellverksamhet. Tidigare har incidenter av oordning av brottslig karaktär rapporterats till polis på och i anslutning till våra verksamhetsställen. Stureplansgruppens verksamhetsställen har upprepade gånger blivit utsatta för brottslighet och det föreligger än idag en ökad hotbild. Det är ostridigt att slagsmål, misshandel, hot mot personal och gäster samt hot mot ordningsvakter och olika typer av förmögenhetsbrott ökat. För att förebygga och utreda brottslighet använder sig Stureplansgruppen av kamerabevakning på vissa verksamhetsställen. Kamerabevakningspolicyn beskriver på vilket sätt Stureplansgruppen använder sig av kamerabevakning samt vilken laglig grund kamerabevakningen baseras på. Samtlig bevakning av personal föregås av fackliga förhandlingar i enlighet med Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

2. Regelefterlevnad

Kamerabevakningspolicyn är framtagen för att följa EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Stureplansgruppen ser regelbundet över policyn och den faktiska kamerabevakningen, för att säkerställa att bevakningen sker i enlighet med GDPR.

3. Kamerabevakning

3. 1 Inspelning

Kamerorna spelar in rörande bild utan ljud. Flertalet kameror spelar endast in under särskilt utsatta tider. Det är oftast mellan kl. 22.00 och 05.30, beroende på verksamhetsställets öppettider. Stureplansgruppen strävar efter att spela in så lite material som möjligt.

3. 2 Tillgång

Endast driftchefer har tillgång till inspelningarna. Inspelningarna är lösenordskyddade och sparas så att obehöriga inte har tillgång till dem.  Samtliga som har tillgång till materialet är bundna av sekretess.

3. 3 Upptagningsområden

Stureplansgruppens kamerabevakar utvalda verksamhetsställen. Upptagningsområdena inkluderar särskilt utsatta delar av verksamheten såväl inomhus som utomhus. Kamerorna är placerade och riktade så att förbipasserande i största möjliga mån inte fångas på bild. Eftersom gäster umgås på Stureplansgruppens verksamhetsställen under avslappnade former ställer det höga krav på att deras integritet inte kränks. Stureplansgruppen värnar även om sin personals integritet och har därför valt att placera kameror för att i största möjliga mån undvika att personalen konstant övervakas.

Stureplansgruppen bevakar huvudsakligen fyra olika sorters områden:

Områden allmänheten har tillgång till

Områden endast personal har tillgång till

Områden personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till

Områden utanför Stureplansgruppens verksamhetsställen

3. 4 Områden vi aldrig bevakar 

Stureplansgruppen bevakar aldrig toaletter, omklädningsrum, matsalar, dansgolv, hotellrum eller hotellkorridorer.

4. Laglig grund 

Som laglig grund för kamerabevakning stödjer sig Stureplansgruppen på en intresseavvägning. Stureplansgruppens intresse av att skydda gäster, personal samt dess tillgångar vägs mot gästens och den anställdes skydd mot kränkning av sin personliga integritet. Mot bakgrund av tidigare brottslighet samt då restaurang- och nattklubbsmiljö fortsatt är särskilt utsatta verksamheter har Stureplansgruppen ett berättigat intresse att bevaka med hjälp av kameror för att förebygga och utreda brott samt för att värna om anställdas och gästers säkerhet.

4.1 Allmänt om intresseavvägningen

Samtliga kameror föregås av informativa skyltar där det framgår att Stureplansgruppen är ansvarig för kamerabevakningen samt kontaktuppgifter för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter. På skylten framgår även en länk till Stureplansgruppens hemsida för mer information gällande kamerabevakningen. Skyltarna är placerade vid ingången till verksamhetsstället. Skyltarna är placerade så att de som kan hamna inom kamerornas upptagningsområde i största möjliga mån kan göra ett aktivt val att inte röra sig inom det specifika området. Skyltarna informerar de som potentiellt bevakas att de bevakas och hur de kan kontrollera, protestera och tillvarata sina rättigheter.

Inspelningarnas användningsområde är strikt begränsat till att utreda och komma till rätta med oegentligheter. Det inspelade materialet granskas enbart av driftchefer och gallras kontinuerligt. Den personuppgiftsbehandling som Stureplansgruppen utför genom kamerabevakning får därför anses proportionerlig efter en intresseavvägning.

Det saknas likvärdiga alternativ till kamerabevakningen. Fler vakter skulle inte kunna säkra eventuell bevisning på samma sätt som inspelningarna. Polisens resurser gör det heller inte möjligt för dem att alltid vara på plats.

Kamerorna är noggrant placerade för att filma de delar av verksamheten där bevakning anses nödvändig. Exempelvis filmar kamerorna inte längre än 2,5 meter ut från fasaden, i enlighet med de tidigare kameratillstånden, för att värna om den personliga integriteten hos förbipasserande.

4.1.1 Områden allmänheten har tillgång till

Områden allmänheten har tillgång till omfattar områden inom Stureplansgruppens verksamheter där tillträdet är mindre begränsat och öppet för allmänheten. Områdena bevakas för att skydda gäster, personal, Stureplansgruppens tillgångar samt för att hindra obehöriga från att bereda sig tillträde. Dessa områden inkluderar bland annat entréer och hotellbutiker.

4.1.2 Områden endast personal har tillgång till

Områden som endast personal har tillgång till omfattar bland annat förråd med värdefullt innehåll och personalentréer. Dessa bevakas för att skydda det som förvaras samt hindra obehöriga från att bereda sig tillträde. Bevakningen sker inte i syfte att övervaka personal. Anställda kan inte förvänta sig att bli övervakade på sina arbetsplatser. Stureplansgruppen lägger därför stort värde i att informera samtliga anställda genom avtal, policyer och väl synliga skyltar för att göra personalen medveten om hur och varför Stureplansgruppen använder sig av kamerabevakning.

4.1.3 Områden personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till

Områden som personal och ett begränsat antal gäster har tillgång till, såsom hotellobby kvälls- och nattetid. Dessa områden bevakas för att hindra obehöriga från att bereda sig tillträde samt för att skydda gäster och personal.

4.1.4 Områden utanför Stureplansgruppens verksamhetsställen

Områden utanför Stureplansgruppens verksamheter bevakas för att förebygga och utreda brottslighet samt för att skydda gäster och personal. Därutöver kan kamerabevakning komma att användas för att bereda Stureplansgruppens gäster tillträde när verksamheten är stängd.

Nattklubbsmiljö, inbegripet området i nära anslutning till nattklubben, är särskilt brottsutsatt, bevakningen är därför en viktig del i förebyggandet och utredningen av brottslighet vid Stureplansgruppens verksamhetsställen. Det får därför anses befogat att kamerabevaka under extra utsatta tider.

Nattetid då entréerna är låsta, bevakas hotellentréer för att förhindra obehöriga från att bereda sig tillträde och som säkerhet för hotellens gäster och personal. Kameror vid hotellentréer aktiveras endast när någon ringer på för att bli insläppt och är placerade för att inte fånga upp förbipasserande.

Lastkajer bevakas för att skydda Stureplansgruppens leveranser samt för att förhindra obehöriga från att bereda sig tillträde till lokalerna genom lastkajerna. Eftersom endast personal och leverantörer sporadiskt besöker lastkajerna och allmänheten inte är behöriga att använda dem får därför användning av kamerabevakning anses väl avvägd mot den potentiella integritetskränkningen.

5. Lagring 

Inspelningarna lagras i 1 månad, därefter raderas de automatiskt. Inspelningarna sparas längre än en månad endast då det krävs för att utreda oegentligheter.

6. Granskning av inspelat material 

Granskning av inspelat material sker efter tecken på oegentligheter vid uppmaning från vaktchef, driftchef eller myndighet. Fler personer än nödvändigt har inte tillgång till inspelat material. Den som tar del av inspelat material får inte obehörigen avslöja eller utnyttja omständigheter om enskildas personliga förhållanden. Allt material skyddas av sekretess.

7. Information

Samtliga områden där bevakning sker har skyltar som informerar om kamerabevakningen och denna policy. Stureplansgruppens anställningsavtal och integritetspolicy informerar även om kamerabevakning.

8. Rättigheter

Som registrerad har du enligt GDPR ett antal rättigheter.

8.1 Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.

8.2 Rättelse 

Om en uppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.

8.3 Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Vid missnöje har du rätt att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten för att klaga. Tillsynsmyndigheten ska då utreda den aktuella situationen.

8.4 Motsätta sig behandling som stöder sig på Stureplansgruppens berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen och det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.

8.5 Radering 

Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Rätten till radering gäller inte då Stureplansgruppen enligt lag är skyldig att spara uppgifterna eller då det av någon annan anledning är av intresse att spara uppgifterna, exempelvis för att en myndighet kräver det eller för att utreda oegentligheter.

8.6 Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

8.7 Dataportabilitet

Du har också rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit oss genom samtycke eller uppgifter som baseras på ett avtal.

För att tillvarata dina rättigheter eller för frågor, hör av dig till Stureplansgruppen.

Personuppgiftsansvarig: Stureplansgruppen Aktiebolag, 556530–0331 Postadress: Box 557 19, 114 83, Stockholm E-post: data@stureplansgruppen.se Telefon: 08-545 076 00

För tillgång till dina personuppgifter vänligen använd vårt formulär.

För andra frågor vänligen hör av er till data@stureplansgruppen.se